Warunki świadczenia usług

Ogólne warunki z informacjami o kliencie

Spis treści
——————
1. Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo do odstąpienia od umowy
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Czas trwania i wypowiedzenie umów abonamentowych
7. Zachowanie tytułu
8. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
9. Realizacja kuponów promocyjnych
10. Realizacja bonów upominkowych
11. Prawo właściwe
12. Jurysdykcja
13. Alternatywne rozstrzyganie sporów

1) Zakres
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) Adonis Foods Europe GmbH (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „Klient ”) zawiera ze sprzedawcą towary prezentowane przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym odrzuca się uwzględnienie własnych warunków klienta, o ile nie uzgodniono inaczej.
1.2 Niniejsze OWU mają zastosowanie odpowiednio do umów o dostawę voucherów, o ile wyraźnie nie uregulowano inaczej.
1.3 Konsument w rozumieniu niniejszych Ogólnych Regulaminem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.
1.4 Przedmiot umowy może - w zależności od opisu produktu Sprzedającego - zarówno zakup Towaru w drodze jednorazowej dostawy, jak również zakup Towaru w drodze stałej dostawy (dalej „umowa abonamentowa”). Poprzez umowę abonamentową sprzedający zobowiązuje się dostarczyć klientowi należny umownie towar przez okres uzgodnionego okresu umowy w umownie należnych odstępach czasowych.

2) Zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.
2.2 Klient może zaakceptować ofertę poprzez wypełnienie formularza zamówienia online zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku. Ponadto Klient może również złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie, faksem, e-mailem, pocztą lub formularzem kontaktowym on-line.
2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- wysyłając pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (fax lub e-mail), w takim przypadku decydujące jest otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub
- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w w takim przypadku decydujące znaczenie ma odbiór towaru u klienta, lub
- poprzez wezwanie klienta do zapłaty po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie która z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty.Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty z takim skutkiem, że klient nie jest już związany jego oświadczeniem woli
2.4 Jeżeli metoda płatności oferowana przez PayPal jest zaznaczone, płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full . W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca już w momencie, w którym Klient klika przycisk kończący proces składania zamówienia, deklaruje przyjęcie oferty Klienta.
2.5 Po wybraniu metody płatności „Amazon Payments”, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej: „Amazon”), z zastrzeżeniem Amazon Payments Umowa użytkownika w Europie, którą można zobaczyć pod adresem https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeżeli klient wybierze „Amazon Payments” jako metodę płatności w trakcie procesu składania zamówienia online, wystawia również zlecenie płatnicze do Amazon, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty Klienta już w momencie, w którym Klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.
2.6 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesyłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia treści umowy poza tym zakresem.
2.7 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamawiania.
2.8 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.
2.9 Przetwarzanie Zamówienia i kontakt zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, zostaną dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy
3.1 Konsumentom przysługuje podstawowe prawo do odstąpienia od umowy.
3.2 Więcej informacji na temat prawa odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.
3.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczą konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie posiadali państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

4) Ceny i warunki płatności
4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży.Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.
4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej , w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść Klient. Należą do nich np. koszty przelewów bankowych (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany) czy opłaty importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przelewem, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.
4.3 Opcja/opcje płatności będą / są komunikowane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.
4.4 W przypadku uzgodnienia przedpłaty przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.
4.5 W przypadku wybrania metody płatności „NATYCHMIAST” przetwarzanie płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi mieć aktywowane konto bankowości internetowej do uczestnictwa w „SOFORT”, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i potwierdzić zlecenie płatności „SOFORT”. Transakcja płatnicza jest realizowana natychmiast po tym przez „SOFORT” i obciążany jest rachunek bankowy klienta. Klient może uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat metody płatności „SOFORT” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.
4.6 W przypadku wybrania metody płatności polecenie zapłaty za pośrednictwem Stripe, płatność zostanie przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). W takim przypadku Stripe pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta w imieniu sprzedawcy po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu na przekazanie informacji z góry. Informacje z wyprzedzeniem („Wstępne powiadomienie”) to dowolna wiadomość (np. faktura, polisa, umowa) do klienta, która ogłasza obciążenie za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych lub jeśli klient sprzeciwi się obciążeniu, chociaż nie jest do tego uprawniony, klient musi ponieść opłaty poniesione przez odpowiednie bank, jeśli jest za to odpowiedzialny. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności polecenia zapłaty SEPA i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.
4.7 W przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe, kwota faktury jest wymagalny niezwłocznie po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

5) Warunki dostawy i wysyłki
5.1 Towar dostarczany jest pocztą na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy przetwarzaniu transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedawcy.
5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę jako wynik.Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia.Jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się uregulowanie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.
5.3 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.
5.4 Vouchery są wydawane klientowi w następujący sposób:
- e-mailem
- pocztą

6) Czas trwania i wypowiedzenie umów abonamentowych
6.1 Umowy abonamentowe zawierane są na czas nieokreślony i mogą zostać rozwiązane przez klienta w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
6.2 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia w przypadku ważnych przyczyny pozostają nienaruszone. Ważnym powodem jest to, że strona wypowiadająca, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności indywidualnej sprawy i ważąc interesy obu stron, nie może oczekiwać kontynuacji stosunku umownego do uzgodnionego rozwiązania lub do upływu okresu wypowiedzenia.
6.3 Wypowiedzenie należy składać na piśmie lub w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną).

7) Zastrzeżenie własności
Jeżeli sprzedający dokona przedpłaty, zachowuje on tytuł własności do dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

8) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
8.1 Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, stosuje się przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.
8.2 Jeżeli klient występuje jako konsument, proszony jest o złożenie reklamacji do dostawcy o dostarczonych towarach z widocznymi uszkodzeniami transportowymi i powiadomić o tym sprzedawcę. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

9) Realizacja kuponów promocyjnych
9.1 Kupony wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach kampanii reklamowych o określonym okresie ważności i których klient nie może nabyć (dalej „bony promocyjne”) mogą być wyłącznie mogą zostać zrealizowane w sklepie internetowym sprzedawcy i mogą być zrealizowane tylko w określonym czasie.
9.2 Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponowej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.
9.3 Kampania Kupony można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze potrącenie nie jest możliwe.
9.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.
9.5 Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedawcę.
9.6 Jeśli wartość kuponu promocyjnego nie jest wystarczająca na pokrycie zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby zapłacić różnicę.9.7 Kredyt na kuponie promocyjnym nie zostanie wykorzystany w formie Wypłacony gotówką lub odsetkami.
9.8 Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach zakres jego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.
9.9 Bon promocyjny jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osobę na nim wskazaną i wskazaną. Przeniesienie kuponu promocyjnego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień materialnych odpowiedniego posiadacza kuponu.

10) Realizacja bonów podarunkowych
10.1 Bony, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy (dalej „bony upominkowe”) można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy, pod warunkiem, że nie ma inaczej.
10.2 Bony podarunkowe a pozostały kredyt na bonach upominkowych można wykorzystać do końca trzeciego roku po roku zakupu bonu. Pozostały kredyt zostanie zaksięgowany na koncie klienta do dnia wygaśnięcia.
10.3 Bony upominkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamawiania. Późniejsze rozliczenia nie są możliwe.
10.4 Kilka bonów upominkowych można również zrealizować na jedno zamówienie.
10.5 Bony upominkowe można wykorzystać tylko do zakupu towarów, a nie do zakup dodatkowych Można wykorzystać bony podarunkowe.
10.6 Jeżeli wartość bonu podarunkowego nie jest wystarczająca na pokrycie zamówienia, do pokrycia różnicy można użyć jednej z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.
10.7 Saldo kredytowe bonu podarunkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.
10.8 Bon podarunkowy jest zbywalny. Sprzedający może zapłacić ze skutkiem rozładowania odpowiedniemu właścicielowi, który zrealizuje bon upominkowy w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający posiada wiedzę lub rażące zaniedbanie niewiedzy o braku umocowania, niezdolności do czynności prawnych lub braku umocowania do reprezentowania odpowiedniego właściciela.

11) Obowiązujące prawo
11.1 Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy udzielona ochrona nie jest cofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
11.2 Ponadto ten wybór prawa w odniesieniu do ustawowych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

12) Miejsce jurysdykcji
Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłączne miejsce jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedającego. Jeżeli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać profesjonaliście klienta lub działalność handlowa. W powyższych przypadkach Sprzedającemu w każdym przypadku przysługuje jednak odwołanie do sądu właściwego dla siedziby Klienta.

13) Alternatywne rozstrzyganie sporów
13.1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ta platforma służy jako punkt kontaktowy o pozasądowe rozstrzyganie sporów wynikających ze sprzedaży internetowej lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
13.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed arbitrażowym organem konsumenckim..